PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE PIRKEU.LT TAISYKLĖS

PirkEU.lt paslaugos teikiamos, vadovaujantis žemiau nurodytomis sąlygomis. Kiekvienas PirkEU.lt paslaugų naudotojas, registruodamasis sutinka su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis:

Užsakant paslaugas internetu, sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusia, nuo to momento, kai Pirkėjas užsiregistruoja ir pažymi varnele, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas registracijos metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.

Užsakymo langelyje Pirkėjas pažymėjęs „sutinku su svetainės taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „registruotis“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis, t.y. yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pardavėjo bei Pirkėjo.

Pirkėjas sutinka, kad PirkEU neprisiima pervežimo rizikos už dūžtančias, greitai gendančias ir neatsparias temperatūrų svyravimui.

Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja,  jog nesiųs prekių, kurios draudžiamos siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Vokietijos, Lenkijos ir Anglijos pagal Vokietijos, Lenkijos ir Anglijos įstatymus:

  • radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
  • nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
  • greitai gendančių maisto ir ne maisto produktų;
  • pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų;
  • gyvų gyvūnų, paukščių;
  • tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
  • sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių;
  • tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų;
  • daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
  • kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Vokietijos ir Anglijos pagal Vokietijos ir Anglijos įstatymus.

Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, kad prekės, kurios siunčiamos į Lietuvą yra apmokėtos. Prie siuntos turi būti pateikiamas pirkimo pardavimo kvitas ar sąskaita faktūra. Pažeidus įsipareigojimą, pirkėjas gaus atlyginti nuostolius pardavėjui.

Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad neatsiimtos ir neidentifikuotos siuntos, praėjus 3 mėnesių sandėliavimo laikotarpiui būtų utilizuojamos.

Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad siuntas atsiims per 30 kalendorinių dienų nuo atvykimo į Lietuvą, t.y. pasikeitus siuntos statusui – Siunta skirstymo centre (Lietuva). Siuntoms neatsiėmus per 30 kalendorinių dienų, už kiekvieną papildomą saugojimo mėnesį taikomas 20 Eur mokestis.

Vartotojas sutinka gauti informacinio tipo elektroninius laiškus ir trumpąsias žinutes.

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo prekes gautas Vokietijos, Lenkijos ir Anglijos sandėliuose į Lietuvą,  jei pirkėjas nepažeidė įsipareigojimų.

Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos kietiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

Pardavėjas neatsako už negautas ar gautas pažeistas siuntas:

Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, pasiliekame teisę siuntas patikrinti, arba esant didelio tūrio pakuotei, jas perpakuoti.

Jei  siuntoje yra draudžiamų siųsti daiktų, PirkEU tokią siuntą grąžina siuntėjui arba konfiskuoja įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

PirkEU neatsako už pašto siuntų nepristatymą, jeigu nurodytas neteisingas adresas, gavėjas atsisako priimti pašto siuntą.

Paslaugos pardavėjas atsisako priimti siuntas iš trečiųjų šalių. 

PirkEU neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. PirkEU turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, surašant komisijos aktą, jeigu turi įtarimą, kad siuntoje yra uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms,  draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Kilus įtarimui, jog pirkėjas gali pažeisti Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ar Jungtinės karalystės bei Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymus PirkEU gali atsisakyti priimti siuntas, o jei buvo priimtos grąžinti pardavėjui. Tokiu atveju PirkEU imasi visų būtinų saugumo priemonių. Paslaugos Mokėtojas pilnai atlygina dėl to PirkEU patirtus nuostolius ir turto išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti.

Mokėjimo tvarka

Visi mokėjimai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į interneto svetainėje nurodytą UAB  „Pigu perku“ arba UAB „Pigu perku“ įgalioto trečiojo asmens UAB EVP international, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.