Taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE PIRKEU.LT TAISYKLĖ 


1. Sąvokos ir sutarties aiškinimas 

1. 1 Ši paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis), kurią vykdo UAB „Pigu perku“ veikianti kaip „Pardavėjas“ savo kliento, veikiančio kaip „Pirkėjas“, vardu. Ši Sutartis tampa privaloma Duomenų tvarkytojui ir Duomenų valdytojui pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. UAB „Pigu perku“ paslaugos teikiamos, vadovaujantis žemiau nurodytomis sąlygomis. Kiekvienas  paslaugų naudotojas, registruodamasis PirkEU.lt internetinėje svetainėje sutinka su paslaugų teikiamomis sąlygomis ir taisyklėmis. 

1.2 Užsakant paslaugas internetu, sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusia, nuo to momento, kai pirkėjas užsiregistruoja ir pažymi varnele, kad sutinka su šiomis paslaugų teikimo taisyklėmis ir  ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje. 

1.3 Pirkėjas patvirtindamas tapatybę, nuo to momento, sutinka, kad UAB „Pigu perku“ tvarkys asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679.  UAB Pigu perku veikia, kaip  duomenų tvarkytojas, savo kliento, veikiančio kaip duomenų valdytojas vardu. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų. 

2. Pirkėjo teisės ir pareigos 

2.1 Pirkėjas registracijos metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui. 

2.2 Užsakymo langelyje Pirkėjas pažymėjęs „sutinku su svetainės taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „registruotis“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis, t.y. yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pardavėjo bei Pirkėjo. 

2.3 Pirkėjas sutinka, kad UAB „Pigu perku „neprisiima pervežimo rizikos už dūžtančias, greitai gendančias ir neatsparias temperatūrų svyravimui. 

2.4 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja,  jog nesiųs prekių, kurios draudžiamos siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Vokietijos, Lenkijos, Anglijos, Prancūzijos ir Italijos pagal Vokietijos, Lenkijos, Anglijos, Prancūzijos ir Italijos įstatymus: 

radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų; 
nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais; 
greitai gendančių maisto ir ne maisto produktų; 
pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų; 
gyvų gyvūnų, paukščių; 
tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų; 
sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių; 
tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų; 
daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais; 
kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Vokietijos, Anglijos, Lenkijos, Prancūzijos ir Italijos pagal Vokietijos, Anglijos, Lenkijos, Prancūzijos ir Italijos įstatymus. 
2.5 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, kad prekės, kurios siunčiamos į Lietuvą yra apmokėtos. Prie siuntos turi būti pateikiamas pirkimo pardavimo kvitas ar sąskaita faktūra. Pažeidus įsipareigojimą, pirkėjas gaus atlyginti nuostolius pardavėjui. 

2.6 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad neatsiimtos ir neidentifikuotos siuntos, praėjus 3 mėnesių sandėliavimo laikotarpiui būtų utilizuojamos. 

2.7 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad siuntas atsiims per 30 kalendorinių dienų nuo atvykimo į Lietuvą, t.y. pasikeitus siuntos statusui – Siunta skirstymo centre (Lietuva). Siuntoms neatsiėmus per 30 kalendorinių dienų, už kiekvieną papildomą saugojimo mėnesį taikomas 20 Eur mokestis. 

2.8 Pirkėjas patvirtindamas tapatybę sutinka gauti informacinio tipo elektroninius laiškus apie siuntos statuso pasikeitimus, svarbią informaciją apie  pasikeitimus ir kt. naujienas. Informacija siunčiama iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. 

2.9 Pirkėjas  įsipareigoja  prieš atsiimant užsakymą jį suformuoti internetu. Jei užsakymas nesuruoštas internetu, taikomas užsakymo parengimo mokestis už kiekvieną užsakymą. 

3. Pardavėjo teisės ir pareigos 

3.1 Pardavėjas įsipareigoja pirkėjui pristatyti jo prekes gautas Vokietijos, Lenkijos, Anglijos, Prancūzijos ir Italijos sandėliuose į Lietuvą, jei pirkėjas nepažeidė įsipareigojimų. 

3.2 Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos kietiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. 

3.3 Pardavėjas neatsako už negautas ar gautas pažeistas siuntas: 

3.4 Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, pasiliekame teisę siuntas patikrinti, arba esant didelio tūrio pakuotei, jas perpakuoti. 

3.5 Jei  siuntoje yra draudžiamų siųsti daiktų,  UAB „Pigu perku“ tokią siuntą grąžina siuntėjui arba konfiskuoja įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. 

3.6 UAB „Pigu perku“ neatsako už pašto siuntų nepristatymą, jeigu nurodytas neteisingas adresas, gavėjas atsisako priimti pašto siuntą. 

3.7  UAB „Pigu perku“ atsisako priimti siuntas iš trečiųjų šalių.  

3.8 UAB „Pigu perku“ neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais.  UAB „Pigu perku“ turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, surašant komisijos aktą, jeigu turi įtarimą, kad siuntoje yra uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms,  draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Kilus įtarimui, jog pirkėjas gali pažeisti Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Jungtinės karalystės bei Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos ir Italijos Respublikos įstatymus  UAB „Pigu perku“ gali atsisakyti priimti siuntas, o jei buvo priimtos grąžinti pardavėjui. Tokiu atveju  UAB „Pigu perku“ imasi visų būtinų saugumo priemonių. Paslaugos Mokėtojas pilnai atlygina dėl to  UAB „Pigu perku“ patirtus nuostolius ir turto išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti. 

4. Mokėjimo tvarka 

4.1 Visi mokėjimai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į interneto svetainėje nurodytą UAB  „Pigu perku“ arba UAB „Pigu perku“ įgalioto trečiojo asmens UAB EVP international, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.