Taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE PIRKEU.LT TAISYKLĖS 


1. Sąvokos ir sutarties aiškinimas 

1. 1 Ši paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis), kurią vykdo UAB „Pigu perku group“ veikianti kaip „Pardavėjas“ savo kliento, veikiančio kaip „Pirkėjas“, vardu. Ši Sutartis tampa privaloma Duomenų tvarkytojui ir Duomenų valdytojui pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. UAB „Pigu perku group“ paslaugos teikiamos, vadovaujantis žemiau nurodytomis sąlygomis. Kiekvienas  paslaugų naudotojas, registruodamasis PirkEU.lt internetinėje svetainėje sutinka su paslaugų teikiamomis sąlygomis ir taisyklėmis. 

1.2 Užsakant paslaugas internetu, sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusia, nuo to momento, kai pirkėjas užsiregistruoja ir pažymi varnele, kad sutinka su šiomis paslaugų teikimo taisyklėmis ir  ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje. 

1.3 Pirkėjas patvirtindamas tapatybę, nuo to momento, sutinka, kad UAB „Pigu perku group“ tvarkys asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679.  UAB Pigu perku group veikia, kaip  duomenų tvarkytojas, savo kliento, veikiančio kaip duomenų valdytojas vardu. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų. 

2. Pirkėjo teisės ir pareigos 

2.1 Pirkėjas registracijos metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui. 

2.2 Užsakymo langelyje Pirkėjas pažymėjęs „sutinku su svetainės taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „registruotis“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis, t.y. yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pardavėjo bei Pirkėjo. 

2.3 Pirkėjas sutinka, kad UAB „Pigu perku group“ neprisiima pervežimo rizikos už dūžtančias, greitai gendančias ir neatsparias temperatūrų svyravimui. 

2.4 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, jog nesiųs prekių, kurios draudžiamos siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos, Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Latvijos ir Nyderlandų pagal Vokietijos, Lenkijos, Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Latvijos ir Nyderlandų įstatymus: 
 

 • radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
 • nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
 • greitai gendančių maisto ir ne maisto produktų;
 • pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų;
 • gyvų gyvūnų, paukščių;
 • tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
 • sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių;
 • tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų;
 • daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
 • kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Vokietijos, Anglijos, Lenkijos, Prancūzijos, Italijos, Latvijos ir Nyderlandų pagal Vokietijos, Anglijos, Lenkijos, Prancūzijos, Italijos, Latvijos ir Nyderlandų įstatymus.


2.5 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, kad prekės, kurios siunčiamos į Lietuvą yra apmokėtos. Prie siuntos turi būti pateikiamas pirkimo pardavimo kvitas ar sąskaita faktūra. Pažeidus įsipareigojimą, pirkėjas gaus atlyginti nuostolius pardavėjui. 

2.6 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad neatsiimtos ir neidentifikuotos siuntos, praėjus 3 mėnesių sandėliavimo laikotarpiui būtų utilizuojamos. 

2.7 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad siuntas atsiims per 30 kalendorinių dienų nuo atvykimo į Lietuvą, t.y. pasikeitus siuntos statusui – Siunta skirstymo centre (Lietuva). Siuntos neatsiėmus per 30 kalendorinių dienų nuo siuntos atvyko į Lietuvą dienos, už kiekvieną papildomą saugojimo dieną taikomas 1 eur mokestis. Šis mokesti skaičiuojamas atskirai kiekvienai pirkėjo siuntai.

2.8 Pirkėjas patvirtindamas tapatybę sutinka gauti informacinio tipo elektroninius laiškus apie siuntos statuso pasikeitimus, svarbią informaciją apie  pasikeitimus ir kt. naujienas. Informacija siunčiama iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. 

3. Pardavėjo teisės ir pareigos 

3.1 Pardavėjas įsipareigoja pirkėjui pristatyti jo prekes gautas Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos, Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Latvijos ir Nyderlandų sandėliuose į Lietuvą, jei pirkėjas nepažeidė įsipareigojimų.

3.2 Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos kietiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. 

3.3 Pardavėjas neatsako už negautas ar gautas pažeistas siuntas. 

3.4 Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, pasiliekame teisę siuntas patikrinti, arba esant didelio tūrio pakuotei, jas perpakuoti. 

3.5 Jei  siuntoje yra draudžiamų siųsti daiktų,  UAB „Pigu perku group“ tokią siuntą grąžina siuntėjui arba konfiskuoja įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. 

3.6 UAB „Pigu perku group“ neatsako už pašto siuntų nepristatymą, jeigu nurodytas neteisingas adresas, gavėjas atsisako priimti pašto siuntą. 

3.7  UAB „Pigu perku group“ atsisako priimti siuntas iš trečiųjų šalių.  

3.8 UAB „Pigu perku group“ neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais.  UAB „Pigu perku group“ turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, surašant komisijos aktą, jeigu turi įtarimą, kad siuntoje yra uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms,  draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Kilus įtarimui, jog pirkėjas gali pažeisti Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Jungtinės karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Latvijos Respublikos ar Nyderlandų Federacinė Valstybė įstatymus UAB „Pigu perku group“ gali atsisakyti priimti siuntas, o jei buvo priimtos grąžinti pardavėjui.  Tokiu atveju  UAB „Pigu perku group“ imasi visų būtinų saugumo priemonių. Paslaugos Mokėtojas pilnai atlygina dėl to  UAB „Pigu perku group“ patirtus nuostolius ir turto išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti. 

3.9 Pardavėjas įsipareigoja ruošti užsakymą atsiėmimui/išisiuntimui tik tuomet, kai visos jame esančios siuntos yra gautos į siuntų skirstymo centrą

3.10 Renkantis pristatymą per mūsų partnerių tarnybas (DPD, Omniva), siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę. Priėmus prekę be pretenzijų iš kurjerio, pretenzijos dėl pažeistų prekių nebus nagrinėjamos. 
Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Vėliausiai pretenziją apie pažeidimus ar kitus neatitikimus pateikite per 24 val. nuo siuntos gavimo valandos (nuo tada, kai siuntos gavimą patvirtinate parašu kurjeriui). 
Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

4. Mokėjimo tvarka 

4.1 Visi mokėjimai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į interneto svetainėje nurodytą UAB  „Pigu perku group“ arba UAB „Pigu perku group“ įgalioto trečiojo asmens Paysera LT, UAB, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.

 5. Draudimas

5.1  Visi mūsų klientų siuntiniai automatiškai  yra apdrausti  „ERGO Insurance SE Lietuvos filiale“pagal standartinę vežėjo atsakomybę (Pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (Varšuvos konvencija)), kuris klientui yra nemokamas, tačiau standartinė vežėjo atsakomybė, pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (Varšuvos konvencija), kompensuojama suma lygi apie 10 eurų už 1 kilogramą. Klientas gali papildomai apsidrausti siuntą pasinaudoję  PirkEU platforma.

5.1.1 Draudimo  suma negali viršyti tikrojo pirkinio vertės. Už apgaulingą didesnės  siuntos vertės, nei yra iš tikrųjų, nurodymą ar klastojimą siuntėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

5.1.2 Jei siunta atsiimama atsiėmimo punkte, siunta turi būti apžiūrėta atsiėmimo metu. Kitu atveju, siuntos draudimas gali būti netaikomas.

5.1.3 Draudimas galioja transportavimui iki skirstymo centro. Jei užsisakomas pristatymas per kurjerį ar paštomatą, draudimo atsakomybę perima  trečioji šalis atliekanti pristatymą.

5.2 PirkEU draudimas

5.2.1.Klientai  užsakę savo pirkinius per PirkEU platformą turi galimybę užsisakyti draudimą savo siuntai  nuo nelaimingų atsitikimų ir už apgadintą ar dingusį siuntinį atgauti jo turinio vertei lygią sumą bei siuntimo išlaidas:

5.2.2 Maksimali draudimo (įvertinimo) suma – 1 000  Eur.

5.2.3 Pateikiant užsakymą ir pasirenkant draudžiamos siuntos vertę, siuntinių bendra vertė negali būti didesnė už visos apdraustosios  siuntos draudimo sumą.

5.2.4 Draudimo  suma negali viršyti tikrojo pirkinio vertės. Už apgaulingą didesnės  siuntos vertės, nei yra iš tikrųjų, nurodymą ar klastojimą siuntėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

5.2.5 Jei siunta atsiimama atsiėmimo punkte, siunta turi būti apžiūrėta atsiėmimo metu. Kitu atveju, siuntos draudimas gali būti netaikomas.

5.2.6 Draudimas galioja transportavimui iki skirstymo centro. Jei užsisakomas pristatymas per kurjerį ar paštomatą, draudimo atsakomybę perima  trečioji šalis atliekanti pristatymą.

5.3 PirkEU ar kitas užsakytas draudimas nedengia išlaidų ar nuostolių, patirtų esant tokioms sąlygoms:

5.3.1 Pasekmių tipo išlaidos (netiesiogiai draudžiamasis įvykio sąlygotos išlaidos, pvz.: prastovos)

5.3.2 Kliento ar trečiųjų šalių aplaidumas (pvz.: netinkamas įpakavimas)

5.3.3 Siuntoje yra draudžiamų siųsti pirkinių nurodytų PirkEU taisyklės 2.4 punkte, nors PirkEU ir pristatė į Lietuvą.

6. UK deklaracijos

Pardavėjas juridinių asmenų UK deklaracijų pateikimo nevykdo. Pateikiamos tik fizinių asmenų deklaracijos.

7. Prekių grąžinimas

7.1 Prekės įsigytos per Prekių nupirkimo paslaugą, nepriklausomai nuo šalies, negali būti grąžinamos pardavėjui. 

7.2 Prekių atsiųstų su Pirkeu pristatymo paslauga grąžinimas pardavėjui:

 • nevykdomas į UK, Ispaniją, Italiją ir Prancūziją, Nyderlandus;
 • vykdomas į Vokietiją, Lenkiją, Latviją.

8. Pinigų grąžinimas 

Pardavėjui negalint įvykdyti Prekių nupirkimo paslaugos, Pirkėjo sumokėtų pinigų grąžinimas įvykdomas per 7d.d. nuo prašymo gavimo.

9. Privatumo politika